Loading...

Polityka prywatności

INDYWIDUALNA PRAKTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA 

FILIP WINDAK

mgr fizjoterapii, nr PWZFz: 061, tel. 503021958, e-mail: f.windak@gmail.com

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Administratorem  Twoich  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  objęcia  świadczoną  opieką  zdrowotną  jest działalność gospodarcza, zarejestrowana w CEiDG pod nazwą: Filip Windak
adres:  Chorągwica 338, 32-020 Wieliczka,  REGON: 120436262,  NIP: 6772148154

zwana dalej: „Administratorem” w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz to zrobić za pośrednictwem  adresu  korespondencyjnego  lub  pod  adresem  e-mail:  f.windak@gmail.com.

 Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczenia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię (imiona),  nazwisko,  płeć,  data  urodzenia,  numer  PESEL  (w  przypadku  jego  braku  rodzaj  i  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane  opiekuna  prawnego  oraz  dane  o  stanie  Twojego  zdrowia  oraz  udzielonych  Ci  świadczeniach.

Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój adres e-mail oraz numer telefonu, jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne. 

Prowadzimy dla Ciebie dokumentację medyczną, która zawiera wszystkie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz świadczeń, w wyjątkowych przypadkach również dotyczące np. uzależnień. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o: 

•   art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ w ramach właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych; 

•  art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ w ramach prowadzenia Twojej dokumentacji medycznej; 

•  art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt  w  sprawie  przypomnienia  o  wizycie,  jej  przełożeniu  oraz  informacji  o  wynikach prowadzonej konsultacji. 

•  art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. Z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych. 

Profilowanie oraz przekazywanie danych do państw trzecich

Profilowanie polega na tym, iż na podstawie zgromadzonych o Tobie informacji jesteśmy uprawnieni do tworzenia profili preferencji naszych pacjentów, których dane osobowe znajdują się w naszych bazach. W oparciu o to dostosowujemy nasze usługi oraz kierowane do Ciebie komunikaty. Każdorazowo działanie to  odbywa  się  wraz  z  ingerencją  człowieka,  nie  w  sposób  automatyczny.  Pamiętaj,  że  możliwość niepodlegania  automatycznym  decyzjom  w  tym  zakresie  jest  Twoim  podstawowym  uprawnieniem,  z którego możesz skorzystać w każdej chwili. 

 Administrator może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych dostarczających usługi niezbędne dla prawidłowej  realizacji  świadczeń  zdrowotnych  a  w  związku  z  tym  Twoje  dane  osobowe  mogą  być przekazywane  poza  teren  Unii  Europejskiej  np.  w  przypadku  serwisowania  oprogramowania informatycznego.  

Zapewniamy, że przekazywanie danych zabezpieczone zostanie w sposób właściwy m.in. w oparciu o stosowną  umowę  zawierającą  standardowe  klauzule  przyjęte  przez  Komisję  Europejską.  

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie czy obowiązkowo?

 Podanie  przez  Ciebie  danych  osobowych  jest  w  pełni  dobrowolne,  jednakże  ich  nie  podanie  może skutkować  odmową  umówienia  wizyty  bądź  udzieleniem  świadczenia  zdrowotnego.  Administrator świadcząc  usługi  z  zakresu  fizjoterapii  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych  osobowych.  Niepodanie  numeru  telefonu  oraz  adresu  e-mail  nie  wpływa  na  udzielanie świadczenia zdrowotnego chociaż w wielu przypadkach usprawnia to w stopniu znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług.  

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe 

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z naszych usług w ramach udzielanego świadczenia zdrowotnego i zostanie utworzona  dla  Ciebie  dokumentacja  medyczna,  Twoje  dane  osobowe  będą przetwarzane  przez Administratora co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu w Twojej dokumentacji medycznej. Dodatkowo  dane  te  mogą  być  przez  nas  przetwarzane  w  celu dochodzenia  roszczeń  przez  okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Informacja o przysługujących Ci prawach

 Administrator zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować oraz żądać ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

 Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów  ochrony  danych  osobowych  tj.  możesz  ją  złożyć  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych korespondując na wskazany poniżej adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2 , 00 – 193 Warszawa